top of page

Bezwaarschrift

ISVAG omgevingsvergunning

Beste inwoner van Aartselaar en buur van de ISVAG-afvaloven,

 

Reeds sedert 1978 worden wij geconfronteerd met de voor onze gezondheid schadelijke rookgassen van de ISVAG-oven, gelegen op de grens met onze gemeente. Binnen een straal van 2 km rondom de oven, wat als “fallout-gebied” van de rookgassen van afvalovens wordt beschouwd, wonen en werken er alleen al in Aartselaar meer dan 10.000 mensen.

 

Een jarenlange strijd door onze gemeente en door de Wilrijkse Neerlandwijk resulteerde in 2010 tot de formele beloften van de ISVAG-bestuurders, dat omwille van de maatschappelijke en politieke context, de op dat ogenblik aflopende milieuvergunning slechts voor een verkorte termijn van 10 jaar werd aangevraagd in plaats van voor de gebruikelijke termijn van 20 jaar.
Binnen deze verkorte termijn zou ISVAG dan de herlocalisatie van haar gezondheidsschadelijke activiteiten onderzoeken.

In oktober 2016 besliste ISVAG vervolgens op basis van eenzijdig door haar bestelde “wetenschappelijke” studies, dat herlocalisatie uit den boze was en dat precies de bouw van een nieuwe en veel grootschaliger oven met een verbrandingscapaciteit van 190.000 ton/jaar noodzakelijk was. In functie van de bouw van deze nieuwe oven werd gevreesd dat de verkorte termijn van de in 2020 aflopende milieuvergunning niet volstond om primo alle vergunningen te verkrijgen, secundo de oven zelf te bouwen.
Daarom kondigde een ISVAG-delegatie in de Aartselaarse gemeenteraad aan dat zowel een vergunning voor het beperkt verlengen van de oude oven tot 2022 zou worden aangevraagd, als een vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe oven.

 

Thans blijkt echter dat ISVAG bij de Vlaamse Regering een vervroegde hernieuwing van de basisvergunning heeft aangevraagd omwille van een belangrijke verandering (uitbreiding met een warmtenet) en omwille van de onzekerheid rond vergunbaarheid van de nieuwe oven. Dit betekent dat, indien deze vergunning effectief wordt verleend, dit mogelijks voor onbepaalde termijn is omdat de nieuwe omgevingswetgeving dit voorziet. M.a.w. voor eeuwig afval verbranden op de huidige locatie. Als dit geen schoolvoorbeeld van woordbreuk is…

 

Gelet op de actieve strijd tegen afvalverbranding in het algemeen en de afvalovens van ISVAG en IHK in het bijzonder die de milieuraad sinds haar oprichting in 1989 heeft gevoerd, neemt de milieuraad ook ditmaal het voortouw om u allen over de ISVAG-aanvraag duidelijk te informeren en te sensibiliseren.

 

In de eerste bijlage vindt u de kennisgeving van het openbaar onderzoek en enkele uittreksels uit het aanvraagdossier.
In de tweede bijlage vindt u een ontwerp van bezwaarschrift dat werd opgemaakt in samenspraak met de gemeentelijke dienst omgeving en met een gerenommeerd Gents advocatenkantoor, gespecialiseerd inzake omgevingswetgeving.

U kunt deze tekst ook integraal raadplegen op deze pagina.

 

Wij doen hierbij dan ook een warme oproep om binnen de termijn van het openbaar onderzoek (tussen 9 februari en 11 maart 2018) bij het college van burgemeester en schepenen massaal schriftelijk bezwaar in te dienen.
Om dit te faciliteren, kan u het hierbij gevoegde ontwerp van bezwaarschrift gebruiken, dat enkel nog moet worden voorzien van uw naam, adres, handtekening en datum. U mag dit getekend document bezorgen aan het onthaal van het gemeentehuis te Aartselaar of doorsturen naar milieu@aartselaar.be


U kunt eveneens onderstaand webformulier invullen.  
Verspreid dit massaal en bezorg uw bezwaarschriften zeker en vast tijdig (voor 11 maart!).

 

Uitsmijter: De dooddoener waarmee ISVAG steeds de twijfelaars tot dusver steeds aan haar kant heeft gekregen, nl. “waar moet ons afval anders worden verbrand”, gaat momenteel helemaal niet meer op. In het Vlaams afvalstoffenplan, goedgekeurd door de Vlaamse regering in september 2016, gaat men immers tegen het jaar 2022 uit van een daling van het te verbranden afval in Vlaanderen met 10% ofwel 200.000 ton. De grootschalige afvalovens van Indaver in het Beverse havengebied zitten om het Antwerpse afval verlegen en momenteel wordt in Beringen door Bionerga een nieuwe afvaloven van 200.000 ton/jaar gebouwd (100.000 ton meer dan de oude afvaloven van Bionerga). De verdere exploitatie van de oude ISVAG-oven (159.000 ton/jaar) is dus zonder discussie volstrekt overbodig

registratie
bottom of page