top of page

De mooie witte rookpluim van ISVAG


ISVAG stoot volgens het project-MER-hervergunning ISVAG jaarlijks bij maximale capaciteit afgerond 148 ton NOx uit.

NO2, de grootste portie van stikstofoxiden (NOx) in de rookgassen van een verbrandingsoven, is zwaarder dan lucht, en komt vroeg of laat terug als gas of aerosol op de bodem terecht, en de verspreiding vermindert naarmate de temperatuur van de rookgassen laag wordt gehouden (voor optimale warmterecupe-ratie, zoals bij een condensatieketel).

Een personenwagen diesel met ‘Euronorm 6’ mag vanaf 2014 niet meer dan 0,08 g/km Nox uitstoten (bron: www.ecoscore.be )

Omgerekend, wanneer deze dieselauto 15.000 km per jaar aflegt, betekent dit een jaarlijkse uitstoot van 1,2 kg NOx.

Opnieuw omgerekend, betekent dit dat ISVAG jaarlijks evenveel NOx uitstoot als 123.333 dieselauto ‘s.

De ‘uitlaat’ van ISVAG situeert zich wel op een aanzienlijke hoogte, waardoor de NOx-deeltjes binnen een perimeter van 2 km verdund neerdwarrelen.

Toch hebben wij geen ‘curieuzeneuzen’ nodig om te beseffen dat elke molecule NOx, die de omwonenden van ISVAG op die manier binnen krijgen bovenop de uitlaatgassen van het reguliere verkeer op de A12, er teveel aan is.

Een cirkel (zonder correctie voor prevalente windrichtingen) rond het lozingspunt van ISVAG met een straal van 2 km reikt ruim over de woonzones Aartselaar, Neerland (Wilrijk), Valaar (Wilrijk), campus Drie Eiken van de UA, de bedrijfsterreinen van Atlas Copco, een aantal grote handelszaken langs de A12.

De NO²-blootstellingskaarten die de Vlaamse Milieumaatschappij op 13 januari 2018 heeft gepubliceerd, bewijzen dat zeker op de A12 maar ook op aanzienlijke afstand daar vandaan, de bindende Europese stikstofdioxidenormen worden overschreden.

Je kan deze blootstellingskaarten hier raadplegen.

En dan houden we nog niet eens rekening met de NOx-uitstoot van de niet meteen properste vuilniswagens die jaarlijks ca. 160.000 ton afval naar de ISVAG-oven vervoeren en de vrachtwagens die jaarlijks ca. 32.000 ton verbrandingsresten komen ophalen en afvoeren.

In de vergunningsaanvraag (project-MER) rekent ISVAG ons zelf voor, gesommeerd over 3 jaar: 125.508 vrachtwagenbewegingen voor verbranding + 8.554 vrachtwagenbewegingen voor reststoffen.

Dit alles op de oververzadigde A12 en doorheen onze dichtbevolkte woonwijken…

In de mooie witte rookpluim van ISVAG zijn o.a. volgende stoffen aanwezig:

Volgens tabel 7.31 van het project-MER hervergunning ISVAG (pag. 104/242 – revisie 02), deel van de aanvraag omgevingsvergunning, stoot ISVAG op jaarbasis bij maximaal scenario (verbranding 159.000 T) volgende vrachten uit:

  • 147.760 kg stikstofoxiden NOx (= jaaruitstoot van 123.133 dieselauto ’s Euronorm 6 à rato van 15.000 km/jaar)

  • 16.140 kg koolmonoxide CO (= jaaruitstoot van 2.187 dieselauto ’s Euronorm 6 à rato van 15.000 km/jaar)

  • 1.330 kg fijnstof

  • 1.140 kg ammoniak NH³

  • 360 kg chloor HCl

  • 860 kg zwaveloxiden SO2

  • 93 kg fluorwaterstof HF

  • 4,2 kg cadmium

  • 80 kg zware metalen

  • 9,37 mg dioxines.

Enkele stoffen nader toegelicht:

NH³ ammoniak is toxisch en werkt natuurlijk verzuring van het klimaat in de hand.

HF: Waterstoffluoride, fluorwaterstofzuur of vloeizuur is een zeer corrosief zuur met als brutoformule HF. Fluorzuur is de benaming die wel aan in water opgelost waterstoffluoride gegeven wordt.

HCl: Waterstofchloride is een anorganische verbinding van waterstof en chloor, met als brutoformule HCl. Waterstofchloride is een waterstofhalogenide. In zuivere toestand is het een uiterst corrosief kleurloos gas.

SOx: zwaveloxiden is de verzamelnaam voor zwaveldioxide (SO2) en zwaveltrioxide (SO3). Het is een verbrandingsproduct van zwavel met lucht. Het komt met name vrij bij het verbranden van zwavelhoudende fossiele brandstoffen, zoals sommige soorten aardolie, bruinkool of steenkool en is een van de belangrijkste componenten van luchtvervuiling en smog. Het vormt in lucht in aanwezigheid van vocht en andere verbindingen makkelijk zwaveltrioxide (SO3), een verbinding waaruit zich in water zwavelzuur vormt. Dit regent uit de atmosfeer op de aarde neer (zure regen).

Inzake stikstof, koolstof en dioxines is de impact op het milieu en op de gezondheid genoegzaam gekend.

Lees ook

het artikel "waarom we de verbrandingsoven van ISVAG niet nodig hebben" op de website van de Bond Beter Leefmilieu via deze link. BBL publiceerde dit artikel al in 2016 - cijfers nog steeds accuraat!

De Milieuraad van Aartselaar wil graag deze waanzinnige en ongezonde geldverspilling een halt toeroepen, met de steun van zoveel mogelijk mensen die een gezonde toekomst willen helpen opbouwen.


bottom of page