top of page

ISVAG: paniek, paniek!


In tegenstelling tot de zelfverzekerde, zelfgenoegzame, zelfs naar arrogantie neigende teneur in de persnota waarmee Isvag gisteren aankondigde opnieuw een omgevingsvergunning te hebben aangevraagd voor de bouw van een nieuwe "afvalenergiecentrale" op de huidige site langs de Boomsesteenweg te Wilrijk, weten insiders dat dat deze aanvraag eigenlijk hals-over-kop werd ingediend. Uit paniek!

Immers, herinner u de marktbevraging (RFI: Request For Information), die

enkele maanden geleden door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) in opdracht van de Stad Antwerpen werd uitgeschreven, waarbij zowel publieke als private spelers werden verzocht alternatieven aan te reiken, zowel qua locatie als qua technieken, voor de verwerking van het Antwerps afval. Alternatieven dus voor het nieuwe megalomane en kostenverslindende Isvag-mausoleum.

Blijkbaar werd een drietal weken geleden de eerste RFI-ronde afgesloten en - allicht tot afgrijzen van Isvag - werden er door bijzonder veel spelers in de afvalmarkt alternatieve voorstellen ingediend.

Bijgevolg, door paniek gedreven en omdat de VITO, die thans alle ontvangen voorstellen moet onderzoeken en evalueren, om het eindrapport vervolgens tegen het einde van dit jaar naar zijn opdrachtgever (stad Antwerpen) aan te leveren, heeft Isvag hals-over-kop opnieuw een vergunning aangevraagd, in de hoop dat noch de adviserende overheden, noch de bevoegde Vlaamse minister van leefmilieu met de eventuele voor Isvag vernietigende resultaten van de RFI kunnen of mogen rekening houden.

Wij vragen ons dan wel af of Isvag nu ook het beroep intrekt dat door haar werd ingediend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het ministerieel weigeringsbesluit voor de bouw van hun nieuwe afval oven?

Wij vragen ons ook af of Isvag überhaupt op de hoogte is van wat de nieuwe Vlaams Regering in het Vlaamse regeerakkoord heeft bepaald, nl. dat Vlaanderen zal werken aan een gefaseerde afbouw van de afvalverwerkingsinfrastructuur? Hoe valt de bouw van een nieuwe afvaloven met 40.000 ton extra verwerkingscapaciteit/jaar hier mee te rijmen?

Wij vragen ons ook af of Isvag überhaupt stil staat bij de financiële gevolgen van haar premature acties en initiatieven die zij reeds heeft genomen zonder enige (rechts)zekerheid te hebben dat een nieuwe afvaloven mag worden gebouwd? Denken we maar aan de diverse, duurbetaalde studies door binnen- en buitenlandse 'deskundigen'. Aan de kosten voor het verplaatsen van de gasleidingen door L'Air Liquide, de aanleg van het miniwarmtenet op eigen terrein, de engagementen met eventuele toekomstige afnemers e.d. Het kostenplaatje loopt intussen al aardig op. Maar ja, 't is makkelijk andermans centen (lees: belastinggeld) uit te geven...

Wij vragen ons tot slot af of de hoofdaandeelhouder van Isvag, de stad Antwerpen, wel zo gelukkig is met deze nieuwste demarche van Isvag. De stad Antwerpen blijkt per slot van rekening toch al langer niet geheel overtuigd te zijn van de Isvag-plannen, getuige de marktbevraging. Terecht natuurlijk, want insiders weten al veel langer van vandaag dat er duidelijk meerwaardige en veel minder kostenverslindende alternatieven voor de verwerking van het Antwerps afval bestaan, zodat de miljoenen die hiermee door de stad kunnen worden bespaard voor veel meer waardevolle en deugdzame beleidsmaatregelen kunnen worden gebruikt.

We blijven het volgen!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page