top of page

Vlaams minister Bart Somers tikt ISVAG ferm op de vingers…


Herinner u onze massaal gedeelde oproep van 9 december 2019, om bij het Agentschap Binnenlands Bestuur klacht in te dienen tegen ISVAG, onder meer omdat ISVAG als openbaar bestuur de bekendmakingsvoorschriften van de besluiten van haar bestuursorganen niet respecteerde?

Een kwalijk gegeven, want niet alleen verhindert ISVAG hiermee dat de inhoud van deze besluiten bekend geraakt. Kwalijker nog is het feit dat het hierdoor onmogelijk wordt voor wie zich niet kan vinden in deze bedenkelijke beslissingen om beroep aan te tekenen.

Wat volgens onze juridische adviseurs toch wel een ernstige aanfluiting betekent van artikel 466 §3 van het Decreet over het Lokaal Bestuur (DLB).

Herinner u eveneens dat ISVAG op ons initiatief onmiddellijk bijzonder heftig reageerde op haar website, in de pers en ook naar het Aartselaarse gemeentebestuur?

Harde woorden en verwijten werden hierbij niet geschuwd.

Citaat: <<ISVAG betreurt dat een officiële gemeentelijke instantie als de Milieuraad van Aartselaar de burgers bewust een rad voor de ogen draait en hen aanspoort verschillende Vlaamse administraties te bestoken met klachten die juridisch niet gegrond zijn…>>

Raar maar waar!

Gisteren ontvingen de 360 personen die deze klacht hadden ingediend toch wel dit ontluisterende antwoord van de bevoegde Vlaamse minister Bart Somers:

… dat uit het onderzoek (van de klacht) gebleken is dat ISVAG wel beschikt over een webtoepassing, maar dat er geen lijsten van de besluiten van de bestuursorganen worden gepubliceerd;

… dat hij ISVAG gewezen heeft op de verplichting in artikel 466 DLB e.v., dat de lijst van genomen besluiten moet gepubliceerd worden op haar webtoepassing;

… dat hij ISVAG heeft gevraagd deze bepaling in de toekomst te respecteren;

… dat het feit dat deze besluiten door ISVAG niet gepubliceerd werden tot gevolg heeft dat de toezichtstermijn van deze besluiten nooit is beginnen lopen;

… dat hierdoor deze besluiten sowieso nog kunnen worden aangeklaagd bij de Raad van State.

(integraal antwoord van minister Bart Somers: klik hier)

Vraag aan het ISVAG-bestuur: Wie draait wie een rad voor de ogen?

Wij trekken uit dit onverkwikkelijke relaas twee belangrijke besluiten:

1) ISVAG overtreedt bewust concrete decretaal bepaalde bekendmakingsverplichtingen om zoveel mogelijk ‘binnenskamers te houden en te regelen’….

2) In samenwerking met onze juridische adviseurs wordt onmiddellijk de piste onderzocht om bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een beroep tot nietigverklaring in te dienen of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging van de ISVAG-beslissingen.

Waarbij wij - cynisch genoeg - als brave burgers wel een beroep moeten doen op de ISVAG-goodwill om zich te schikken naar de vraag van minister Somers om deze beslissingen op haar website op te nemen…

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page