top of page

ISVAG diende wederom aanvraag in voor nieuwe oven


Ondertussen heeft ISVAG een aanvraag ingediend voor een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe afvalenergiecentrale & sloopbestaande installaties ISVAG Wilrijk met vegetatiewijzigingen.​

Het openbaar onderzoek m.b.t. deze aanvraag wordt simultaan door de gemeente Aartselaar en de stad Antwerpen georganiseerd van 13 februari 2020 t.e.m. 13 maart 2020.

Alle info hieromtrent vindt u in deze bijlage.

Gedurende deze periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan: ‐ analoog per brief op het volgend adres:

Baron van Ertbornstraat 1 te 2630 Aartselaar ‐ digitaal via het omgevingsloket (https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/?openbaaronderzoek) Vermeld duidelijk het referentienummer van de gemeente op het bezwaarschrift!

 

Alle argumenten die werden aangevoerd in het bezwaarschrift dat twee jaar geleden door meer dan 1.600 mensen werd ingediend tegen de door ISVAG gevraagde hervergunning van de bestaande oven, blijven uiteraard onverminderd gelden.

 

En nu?

De Aartselaarse MINAraad is momenteel volop bezig met het uitwerken van het nieuwe modelbezwaarschrift - U zal dit binnenkort zien verschijnen op onze website. Indien u graag alvast zelf uw eigen bezwaarschrift indient, kan dit vanaf donderdag 13/02/2020.

Wij hopen wederom op uw steun om zoveel mogelijk bezwaarschriften te kunnen indienen voor 14 maart 2020!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page