top of page

Burgerlijke ongehoorzaamheid?


Vandaag ontving het college van de gemeente Aartselaar de vierde weigering van de Antwerpse stadsadministratie om inzage te verlenen in de RFI-documenten. Voor het college is dit RFI-dossier noodzakelijk om aan het GOVC advies te kunnen verlenen.

Straffe kost dus, gelet op het feit dat de beroepsinstantie de stad formeel in gebreke had gesteld wat betreft de naleving van de decretale openbaarheidsregels.

Een flagrant voorbeeld van "burgerlijke ongehoorzaamheid" dus!

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page