top of page

De laatste stuiptrekkingen van een overbodige afvalverbrandingsoven


Afgelopen donderdag was een hoogdag voor iedereen die bekommerd is om het leefmilieu én gezonde lucht. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigde immers zowel de vergunning voor ISVAG’s huidige afvalverbrandingsoven als de vergunning voor de geplande, veel grotere, afvalverbrandingsoven.


De Raad voor Vergunningsbetwistingen volgde daarbij de argumentatie, aangebracht door o.a. Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, enkele omwonenden én de gemeente Aartselaar.


Deze juridische overwinning is de zoveelste stap in een reeds jaren aanslepende procedureslag. ISVAG pleegde hierbij niet alleen woordbreuk (zelfs volgens een ex-ISVAG-voorzitter moest de huidige verbrandingsoven in Wilrijk immers al enkele jaren geleden sluiten) maar plande de bouw van een nog grotere, peperdure en volstrekt overbodige nieuwe afvalverbrandingsoven op de huidige locatie.

De wettelijke richtlijn die bepaalt dat nieuwe afvalverwerkingsinstallaties bereikbaar moeten zijn via weg, spoor én waterweg, werd door ISVAG volledig genegeerd: enkel de reeds drukbereden A12/N177 leiden naar ISVAG. Door de nieuwe, veel grotere oven als “voortzetting van de huidige” te beschouwen, wilden ze de richtlijn voor nieuwe installaties omzeilen… Il faut le faire.

Gelukkig liet de Raad voor Vergunningsbetwistingen zich niet in de luren leggen door de krakkemikkige argumentatie en het vele (dure) lobbywerk van ISVAG.


Bangmakerij à la “moet het afval dan in de straten blijven staan?” werd daarbij niet geschuwd. Die populistische uitspraak werd terecht naar de prullenmand verwezen want in een recent rapport van OVAM wordt een update gegeven van de actuele afvalverbrandingscapaciteit in Vlaanderen. Hierin staat zwart op wit te lezen dat 11% van de huidige capaciteit in Vlaanderen onbenut blijft. Dit stemt overeen met 152.790 ton. Dit is veel meer dan de aanvoer van ISVAG van 127.823 ton en toont aan dat andere verbrandingsinstallaties binnen hun capaciteit het afval van ISVAG kunnen opvangen.


De realiteit leert dus dat er zelfs los van de ingezette daling aan restafval die de komende jaren nog zal versnellen zoals opgelegd door de Vlaamse Regering, vandaag reeds meer dan voldoende afvalverbrandingscapaciteit beschikbaar is. Volgens Jan Verheijen (OVAM), zal OVAM er ook steeds voor zorgen dat het afval van de ISVAG-gemeenten in de andere Vlaamse afvalovens zal worden verwerkt.


De huidige afvalverbandingsoven in Wilrijk mag nog zes maanden actief zijn volgens het arrest. Deze resterende zes maanden zijn eigenlijk overbodig. ISVAG sluit beter meteen de oven om de luchtverontreiniging hierdoor te stoppen.


Op die manier kan de gemeente Aartselaar de in het eigen bestuursakkoord opgenomen doelstelling realiseren om zich te blijven verzetten tegen afvalverbranding op de huidige ISVAG-site.

Of ook ISVAG na deze zoveelste nederlaag in de procedureslag eindelijk tot het besef komt dat deze afvalverbrandingsoven een inmiddels overbodig relikwie is uit het verleden, blijft natuurlijk nog afwachten.


Als MINA-raad adviseren wij het gemeentebestuur van Aartselaar om waakzaam te blijven en er strikt op toe te zien dat de laatste 6 vergunde maanden van ISVAG’s afvalverbrandingsoven met geen dag extra worden overschreden.

De bevolking in zowel Aartselaar als in de nabijgelegen woonwijken in Wilrijk hebben al te lang onder ISVAG’s luchtverontreiniging geleden. Het is hoog tijd om de gezondheid van onze burgers en van het leefmilieu een hogere prioriteit te geven dan het lobbywerk van ISVAG.


Zo lezen we bijvoorbeeld de zeer doorzichtige greenwashing waarbij ISVAG deze afvalverbrandingsoven tegenwoordig presenteert als een “afvalenergiecentrale” en ze kwistig strooit met uitspraken over het “opwekken van stroom + een warmtenet”, terwijl ze tegelijkertijd de reële schadelijke uitstoot minimaliseren om zo hun (letterlijk én figuurlijk) onwelriekende praktijk hier te blijven voortzetten.


ISVAG’s eigen argumentatie waarom de afvalverbrandingsinstallatie een waardevolle energiecentrale kan worden, blijkt niet meer dan een flauw voorwendsel. In vergelijking met een afvalverbrandingsinstallatie in de haven, vlak bij industriële afnemers die het ganse jaar door een grote energieafname vereisen, levert de geplande afvalverbrandingsoven op de grens van Wilrijk en Aartselaar een veel lager rendement.


Over de exorbitant hoge prijs voor de door ISVAG gewenste, overbodige nieuwe afvalverbrandingsoven gaan we het vandaag niet eens hebben. In eerdere berichten op onze website en bij de Bond Beter Leefmilieu kon u al lezen hoeveel duurder ISVAG wel is ten opzichte van andere afvalverbrandingsinstallaties.


Vandaag zijn we echter hoopvol dat de vernietiging van de ISVAG-vergunningen door de Raad voor Vergunningsbetwistingen nu de laatste stuiptrekkingen van ISVAG inzet.


Hierbij dus meteen een dringende oproep aan het gemeentebestuur van Aartselaar én de overige gemeenten die rechtstreeks of via IGEAN vennoot zijn van ISVAG, om de komende zes maanden te gebruiken om niet alleen een toekomstige, milieuvriendelijkere verwerkingsstroom uit te tekenen, maar tevens te kijken welke sanering op de huidige vervuilde locatie aan de orde is.

We verwijzen u graag naar het persbericht van de Raad voor Vergunningsbetwistingen over het vernietigen van deze vergunningen.

Comments


bottom of page