top of page

ISVAG blijft onze gezondheid ondermijnen

En blijft er schaamteloos over liegen...


Bij lezing van bijlage 3 op de versterkingsnota (“Impact ISVAG op lucht en gezondheid/mens”) van het ISVAG-wijzigingsverzoek (zie omgevingsloket), valt op dat deze effectief een schat aan informatie bevat.


Zo blijkt dat zelfs na de installatie van de erg dure katalytische DeNOx-zuiveringsinstallatie (kortweg SCR) de impact op de gezondheid negatief blijft.


(citaat):

Er wordt een negatieve impact op de gezondheid van de mens beoordeeld zowel bij een concentratie van 60 mg NOx/Nm³ als 40 mg NOx/Nm³. Bij het behalen van de streefwaarde van 40 mg NOX/Nm³ daalt de impact tot beperkt negatief of beter in het merendeel van de beoordelingspunten. Ter hoogte van de bewoning met de hoogste impact (W8 en W9) blijft de impact negatief, waardoor de totale score negatief blijft”.


Daar komt nog bij dat bij de huidige installatie blijkens de project-MER en blijkens bijlage 5 van de versterkingsnota, enkel een SCR kan geplaatst worden na de rookgasreiniging. Dat zorgt onvermijdelijk voor een verlies aan energierendement omdat de rookgassen dan immers opnieuw moeten worden opgewarmd tot temperaturen in werkingsrange katalysator.


Bijlage 5 vat de nadelen op p. 23 als volgt samen:

Citaat:

Nadelen zijn hierbij:

  • het hogere energieverbruik dat vereist is om de afgassen herop te warmen, en o.a. de hiermee gepaard gaande extra kosten en extra CO2-emissies indien hierbij gebruik zou gemaakt worden van aardgasbranders. Heropwarmen kan evenwel ook met stoom uitgevoerd worden, wat evenwel tot een lagere elektriciteitsproductie leidt.

  • Iets hogere NH3-emissie”.


Dit versterkt natuurlijk onze argumentatie van “verkeerde techniek” (enkel nageschakelde SCR mogelijk met aanzienlijk energieverlies) én “verkeerde locatie” (te dicht bij bewoning om tot een verwaarloosbare gezondheidsimpact te komen).


Bijlage 3 geeft overigens ook duidelijk aan dat de gezondheidsimpact van de huidige installatie bij maximaal gebruik onaanvaardbaar hoog is:

Citaat:

5.4 CONCLUSIE IMPACT MAXIMAAL REALISTISCH SCENARIO

Uitgaande van de emissies in 2021 en een extrapolatie van capaciteit naar maximale capaciteit van de installatie wordt de impact van ISVAG als volgt beoordeeld:

- een aanzienlijke negatieve impact op de gezondheid van de mens en een negatieve impact op de luchtkwaliteit voor de parameter NO2; (…).”


Het moge duidelijk zijn dat dit in flagrante tegenspraak is met wat de opeenvolgende ISVAG-tenoren in de media steeds hebben beweerd en zijn blijven beweren (de gezondheidsimpact is volstrekt verwaarloosbaar…)!

En meteen ook is dit in flagrante tegenspraak met wat in de project-MER van de oude afvaloven wordt geconcludeerd door de “onafhankelijke MER-deskundige lucht”.


Welke zichzelf ernstig nemende politiek verantwoordelijke kan in die omstandigheden en met deze ontluisterende kennis van zaken überhaupt nog enige vergunning voor deze versleten afvalbarak verlenen aan bestuurders die zoveel boter op het hoofd hebben?


Commenti


bottom of page