top of page

Minister Demir beloont ISVAG voor het harde lobbywerk


Minister Demir beloont ISVAG voor het harde lobbywerk: de vergunning voor de oude oven wordt verlengd tot eind 2027.

Zoals gevreesd, legt ook de nieuwe Vlaamse omgevingsminister ISVAG geen strobreed in de weg. Bijna letterlijk herneemt minister Demir het vergunningsbesluit van haar voorgangster, J. Schauvlieghe, over. Op 10 april heeft de minister beslist dat de oude oven in Wilrijk actief mag blijven tot eind 2027.

Zoals Schauvlieghe, ziet ook Demir er geen graten in om het ongunstig advies van het Departement Omgeving (Ruimte) voor het warmtenet te negeren, onder het mom van ‘het warmtenet ligt er nu toch al’ en ‘het is een duurzame investering’ en bovendien ‘functioneel inpasbaar’, want dienstig voor het warmtenet richting industriezone Terbekehof...

Alsof de Raad voor Vergunningsbetwistingen eind verleden jaar in haar arrest, waarmee Schauvlieghes beslissing werd vernietigd, niet had betoogd dat een vergunning voor een wel erg beperkte termijn niet te rijmen valt met een principieel duurzame investering in een warmtenet. Waardoor de aanleg van het warmtenet eigenlijk moest worden beschouwd een voorafname (of liever een premisse) op een vergunning voor de nieuwe oven. Waarmee de Raad dus volmondig het ongunstig advies van het Departement Omgeving bijtrad.

Oude wijn in nieuwe zakken dus. En een ministerieel besluit dat schreeuwt om een beroep. Benieuwd of de Raad voor Vergunningsbetwistingen voet bij stuk houdt!Enkele bedenkelijke gebeurtenissen

Wat de vergunning voor de nieuwe oven betreft, zal de Gewestelijke Omgevingsvergun-ningcommissie op 21 april haar advies uitbrengen aan minister Demir.


Wij konden vernemen dat er zich intussen verschillende merkwaardige, zeg maar bedenkelijke, gebeurtenissen hebben voorgedaan:

1- het Vlaams EnergieAgentschap (VEA) verleent op 24 uren tijd eerst een volkomen ongunstig advies en vervolgens een gunstig advies... door 2 verschillende ondertekenaars,


2- het Departement Omgeving (GOP Ruimte) verleent ditmaal geen advies, waardoor het advies als “stilzwijgend gunstig” wordt beschouwd. Terwijl wij veronderstellen, maar we kunnen ook naïef zijn, dat de inplanting van het megalomane ISVAG-mausoleum toch minstens de ruimtelijke beoordeling noodzaakt van de enige daartoe bevoegde overheidsinstantie...


3- de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) stelt vast dat de aangevraagde verbrandingscapaciteit 50 tot 72.000 ton per jaar overschat is, maar verleent desondanks toch een gunstig advies op voorwaarde dat de oven ook afval van buiten het ISVAG-werkingsgebied (lees: vanuit gans Vlaanderen) moet aanvaarden.

Waarmee de OVAM alle geloofwaardigheid en zijn afvalbeleid de oven inkiepert...

Sta ons toe niet te geloven dat de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie en minister Demir de nieuwe oven een slecht hart zullen toedragen!


 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


Comments


bottom of page