top of page

Onbegrijpelijk...


Foto: Photo News
Zuhal Demir - Foto: n-va.be

Terwijl Vlaanderen kreunt onder de corona pandemie die burgers, bedrijven én de overheid pakken geld kost, slaagt Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening & Klimaat Zuhal Demir er blijkbaar niet in om een vergunning te weigeren die lijnrecht indruist tegen de klimaat- & afvaldoelstellingen van de Vlaamse Regering en vergunt ze een aanvraag die op diverse vlakken - aantoonbaar – rammelt. We vatten het voor u nog even samen in 6 punten:


1- de aanvraag van ISVAG is veel duurder dan een vergelijkbare afvalverbrandingsoven, nl. Bionerga in Beringen die minstens 75 miljoen euro goedkoper is én daarbij een vooropgestelde ‘gate fee’ aanrekent die 30 euro per ton lager is

2- de aanvraag van ISVAG is qua energierendement veel minder efficiënt dan indien er een verbrandingsinstallatie in de haven zou worden gebouwd waar het ganse jaar stoom aan de industrie zou kunnen geleverd worden, waardoor bovendien 100.000 ton CO2-uitstoot kan vermeden worden t.o.v. het door ISVAG gewenste project in Wilrijk/Aartselaar

3- de aanvraag van ISVAG is gebuisd qua voorgestelde technologie die immers niet voldoet aan de richtsnoeren met betrekking tot de best beschikbare technieken (BBT) voor afvalverbranding (de zogenaamde BREF Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration). Voldoen aan de eisen van deze BBT is nochtans een fundamentele voorwaarde om een omgevingsvergunning te verkrijgen...

4- de aanvraag van ISVAG is een kaakslag voor het Vlaams Klimaat- & Afvalbeleid dat voluit wil inzetten op het verminderen van de hoeveelheden restafval waardoor de extra verbrandingscapaciteit die ISVAG wil, volstrekt overbodig is. Tellen we de Vlaamse doelstellingen voor huishoudelijk en bedrijfsafval samen, dan wil het plan tegen 2022 zo’n 200.000 ton minder afval produceren: van 1,9 miljoen ton naar 1,7 miljoen ton. Tegen 2022, wanneer ISVAG de nieuwe oven wil klaar hebben, zal de hoeveelheid restafval dus sterker gedaald zijn dan de totale capaciteit (190.000 ton) van de geplande ISVAG-installatie

5- de aanvraag van ISVAG is slecht voor de mobiliteit op bijvoorbeeld de Antwerpse ring waarover de aanvoer vanuit o.a. Essen, Wuustwezel, Kalmthout en Kapellen naar ISVAG verloopt om dan te eindigen op de overvolle A12/N77 waar ISVAG gelegen is en waar het verkeer nu al oververzadigd is. Normaal geldt voor de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsinstallatie trouwens dat die niet alleen over de weg maar ook per spoor en per water bereikbaar moet zijn. ISVAG omzeilt die regel door te stellen dat het hier niet over een nieuw project gaat, maar slechts om de vervanging van de huidige afvalverbrandingsoven… Nochtans zou de huidige verkeerssituatie merkelijk verbeteren als die dagelijkse aan- én afvoer van vuilniswagens al zou verdwijnen. Bovendien zal de verkeersdrukte in de toekomst nog toenemen gezien de grotere capaciteit van de nieuwe oven waarbij minister Demir nu zelfs oppert dat er niet alleen vanuit de bij ISVAG-aangesloten gemeenten, maar ook vanuit elders in Vlaanderen huishoudelijk én bedrijfsafval over de propvolle A12 mag worden aangevoerd! De minister geeft zo niet alleen in feite toe dat de nieuwe ISVAG-afvalverbrandingsoven een capaciteit heeft die groter is dan nodig, maar het lijkt er zelfs op alsof ze mee argumenten zoekt om toch maar een vergunning aan ISVAG te kunnen geven! Zelfs goedkope bangmakerij wordt daarbij niet geschuwd, zoals de wereld insturen dat we zonder een nieuwe ISVAG in Wilrijk/Aartselaar met ons afval zouden blijven zitten: “een afhankelijkheid van export maakt ons kwetsbaar.” Dat dit klinkklare onzin is, staat zwart op wit op o.a. de objectieve website van de Bond Beter Leefmilieu

6- de aanvraag van ISVAG is nog steeds ongunstig voor het milieu en de levenskwaliteit in Wilrijk en Aartselaar en zorgt blijvend voor een ongezonde uitstoot en dit zowel door de verbrandingsoven zelf als door de dagelijkse aan- & afvoer van vuilniswagens.


Samengevat zijn we als Milieuraad ontgoocheld in de vanuit ecologisch én economisch standpunt onbegrijpelijke toekenning van een vergunning. We blijven echter ijveren dat het gezond verstand én gezonde lucht het halen.


Ons verzet tegen ISVAG’s grotere afvalverbrandingsoven krijgt een vervolg: er wordt beroep aangetekend bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen door zowel de gemeente Aartselaar (ingevolge motie aangenomen door de Gemeenteraad van juni jongstleden) als door 4 omwonenden, wier belang eerder reeds door de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd erkend. Ons geloof in de rechtspraak staat immers nog wel overeind!Noot van de redactie:

Geïnteresseerden kunnen nog even een kijkje nemen op de website van de Bond Beter Leefmilieu waar haarfijn brandhout wordt gemaakt van het nu vergunde ISVAG-project

Liefhebbers van achterkamerpolitiek raden we ook aan volgend pijnlijk accuraat artikel in Knack te (her)lezen.

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


Comments


bottom of page