top of page

Ontwerp ‘Lokaal Materialenplan (2023-2030)’

Het aanbod aan te verbranden afval in Vlaanderen, Antwerpen in het bijzonder, zal op korte termijn nog beduidend (moeten) afnemen.


Enkele erg belangrijke notities uit het ontwerp ‘Lokaal Materialenplan (2023-2030)’, dat in openbaar onderzoek ligt van 1 juni tot 31 juli 2022:


Hou in de capaciteitsplanning voor eindverwerking rekening met een daling van het afvalaanbod ten gevolge van o.m. de volgende bepalingen uit het Vlarema.

1- Tegen eind 2023: “Bioafval wordt ofwel aan de bron gescheiden en gerecycleerd, ofwel gescheiden ingezameld. Het wordt niet gemengd met andere soorten afval.” (Via art. 47 toegevoegd aan artikel 4.3.1 van Vlarema.


Dit wil zeggen dat selectieve inzameling van GFT en (ruimer) alle organisch biologische-organische fracties enorm gaat uitbreiden. Dit betekent ook dat in veel Vlaamse regio ‘s waar momenteel enkel tuinafval wordt ingezameld, voortaan ook de andere biologische-organische fracties uit het restafval moeten worden ingezameld. Dit zal met absolute zekerheid leiden tot een significante afname van jaarlijks tienduizenden tonnen restafval dat niet langer in Vlaamse afvalovens mag worden verbrand.


2- Het Vlarema legt daarnaast vanaf 1 januari 2023 ook veel strengere regels op m.b.t. de recycleerbare residus die maximaal nog aanwezig mogen zijn in bedrijfsafval dat wordt verbrand (Artikel 5.5.4.4, 2° van Vlarema).

Dat artikel stelt verder “De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vanaf 1 januari 2023 vrij om zelf te kiezen of hij al dan niet overgaat tot nasortering om de hoeveelheden, vermeld in het eerste lid, punt 2°, te halen, alsook welke middelen hij daarvoor gebruikt. De inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar is vrij om te bepalen of gesloten zakken worden geopend en of de inhoud daarvan wordt nagesorteerd. De hoeveelheden, vermeld in het eerste lid, punt 2°, moeten evenwel gehaald worden en zijn van toepassing op al het afval dat zich in zakken bevindt”.


3- Afvalverwerker Renewi, gespecialiseerd in de ophaling en de verwerking van bedrijfsafvalstoffen, gaat er van uit dat deze bepaling zal leiden tot een halvering van de hoeveelheid te verbranden bedrijfsafval.

Zie het recente artikel in De Tijd: "Renewi is begonnen met de bouw van drie nieuwe recyclagefabrieken voor bedrijfsafval. Die worden in 2023 in gebruik genomen in Gent, Puurs en Beringen. Vanaf 2023 mag restafval dat wordt opgehaald bij bedrijven niet meer rechtstreeks naar de verbrandingsovens. Eerst moet er een reeks materialen uit gesorteerd worden. ‘Nog maar de helft van dat afval zal worden verbrand’, zegt De Bont".


Comments


bottom of page