top of page

Openbaar Onderzoek - ISVAG wijzigingsverzoek

Projectnummer: OMV_2017007490

OPENBAAR ONDERZOEK VAN 15 JULI TOT 13 AUGUSTUS 2022

MOGELIJKHEID TOT HET INDIENEN VAN BEZWAREN


Het openbaar onderzoek inzake het nieuwe ISVAG-wijzigingsverzoek wordt door de stad Antwerpen georganiseerd van 15 juli tot 13 augustus 2022.


Uittreksels uit het kennisgevingsdocument:

Tijdens het openbaar onderzoek kan de aanvraag worden geraadpleegd op het publieke Omgevingsloket. U kunt het dossier ook inkijken aan het loket van de dienst Vergunningen, Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen.

U kunt langskomen na afspraak, vast te leggen via deze link.

Over de aanvraag wordt ook een informatievergadering gehouden, waar de aanvrager de aanvraag toelicht en vragen beantwoordt:

Datum: 2 augustus 2022

Uur: 19.00 uur

Locatie: Digitaal, inschrijven kan via milieuvergunningen@antwerpen.be met vermelding van dossiernummer OMV_2017007490 en dit tot ten laatste 01/08/2022

Tijdens het openbaar onderzoek kunnen standpunten, opmerkingen en bezwaren over de aanvraag en, in voorkomend geval, het nog niet goedgekeurde milieueffectrapport en/of omgevingsveiligheidsrapport worden ingediend op één van volgende wijzen: - via het publieke Omgevingsloket - per brief gericht aan college van burgemeester en schepenen t.a.v. dienst Omgeving/Vergunningen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen. Vermeld duidelijk het projectnummer (OMV_2017007490) op het bezwaarschrift!

Historiek

We herinneren je er graag aan dat tijdens het eerste openbaar onderzoek, ruim 4 jaar geleden, meer dan 1600 bezwaarschriften werden ingediend tegen de verlenging van de vergunning van de oude ISVAG-oven. En dat tijdens het openbaar onderzoek van de nieuwe ISVAG-oven (ruim 2 jaar geleden) bijna 2300 bezwaarschriften werden ingediend.


Er was, is en blijft dus duidelijk geen maatschappelijk draagvlak voor grootschalige afvalverbranding op de huidige locatie, in de nabijheid van dichtbevolkte woonwijken, dit omwille van de ontoelaatbare impact van de rookgassen op de gezondheid van de omwonenden en op het leefmilieu.

De MINA-raad wenst zich daarom te distantiëren van het ogenschijnlijk spel dat ISVAG wenst te spelen door pal in de volle vakantieperiode het openbaar onderzoek te doen organiseren. Mogelijk hopen ze zo dat er dan veel minder bezwaarschriften zullen worden ingediend, om dan te verkondigen dat het maatschappelijk verzet duidelijk aan het tanen is.


Niets is echter minder waar, maar tegelijkertijd gunnen we onze burgers hun verdiende vakantie en daarom roept de MINA-raad ditmaal niet op om massaal bezwaarschriften in te dienen. Het onwrikbaar, massaal en blijvend verzet tegen de ISVAG-afvaloven werd immers reeds ten overvloede aangetoond tijdens de eerdere openbare onderzoeken m.b.t. de opeenvolgende vergunningsaanvragen.


Het Aartselaars College van Burgemeester en Schepenen, zich sterk makend voor de ganse Aartselaarse bevolking en met een hernieuwd mandaat van de voltallige Aartselaarse gemeenteraad, zal i.v.m. voorliggend wijzigingsverzoek via haar advocaten een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Uiteraard zal ook de MINA-raad een bezwaarschrift indienen.


Dat de MINA-raad weliswaar niet langer oproept om bezwaar in te dienen, betekent geenszins dat wij u ervan willen weerhouden om individueel alsnog een bezwaarschrift op te stellen en in te dienen. Wat ons betreft mag er immers nooit aan democratische inspraakrechten worden getornd.


De MINA-raad zal daarom weldra met een volgende mailing een ontwerp-bezwaarschrift bezorgen aan de 2300 mensen die zich tijdens het laatste openbaar onderzoek formeel tegen de ISVAG-plannen hebben verzet. Je kan dan zelf beslissen om - solidair met het Aartselaars schepencollege en onze MINA-raad - eveneens een bezwaarschrift in te dienen.

Door deze specifieke verlofomstandigheden is het echter bij voorbaat duidelijk dat ditmaal niet het aantal bezwaarschriften primeert, maar wel de inhoud van de bezwaarschriften.
Comentarios


bottom of page