top of page

Oproep tot het indienen van zoveel mogelijk bezwaarschriften

Nu het nieuwe openbaar onderzoek niet meer door een vakantieperiode wordt gedwarsboomd, roept de Aartselaarse MINAraad opnieuw op om massaal protest aan te tekenen tegen de ronduit perverse vraag van de politieke ISVAG-bestuurders om haar aftandse afvalbarak nog minstens 20 jaar langer te exploiteren omwille van het vele geld dat afvalverbranding opbrengt. De nefaste impact op de gezondheid van de omwonenden en op het milieu kan de ISVAG-tenoren blijkbaar worst wezen.


Herinner u trouwens de gevleugelde woorden van de ISVAG-voorzitter (en Wilrijks districtsburgemeester) geciteerd in een revelerend artikel rond ISVAG in Knack: “Ik ga als een pletwals over iedereen die tegen de oven is”…


Eén ontluisterend voorbeeld van hoe de mensen door zowel ISVAG, de zogenaamde MER-deskundigen als de Vlaamse overheid (Team MER) decennialang een rad voor de ogen werd gehouden.


Het door ISVAG ingediende “wijzigingsverzoek” is gesteund op een zogeheten “versterkingsnota”, waarin (o.a.) door Studiebureau Sertius de impact van de ISVAG-rookgasemissies op de gezondheid van de omwonenden en het milieu werd beoordeeld op basis van de data van 2021.


Sertius concludeert het volgende:

<<Citaat: 5.4 CONCLUSIE IMPACT MAXIMAAL REALISTISCH SCENARIO

Uitgaande van de emissies in 2021 en een extrapolatie van capaciteit naar maximale capaciteit van de installatie wordt de impact van ISVAG als volgt beoordeeld:

- een aanzienlijke negatieve impact op de gezondheid van de mens en een negatieve impact op de luchtkwaliteit voor de parameter NO2; (…).”>>


Zelfs na optimalisatie van de installatie met een katalytische DeNox-installatie (en dit zou volgens de ISVAG-nota pas ten vroegste over 5 jaar het geval zijn…), blijft de impact beperkt negatief.


Deze conclusies zijn volkomen tegenstrijdig met de erg geruststellende conclusies van studiebureau Sweco, MER-deskundig lucht, in de project-MER die in 2016 i.o.v. ISVAG werd opgesteld.


En de Vlaamse overheid – het Team MER, dat deze project-MER vervolgens goedkeurde, nam deze geruststellende conclusies maar al te graag aan voor waar.

Bijzonder cynisch, eigenlijk bijzonder bedenkelijk, dat deze conclusies thans door een andere door ISVAG aangestelde deskundige lucht worden teruggefloten.

En dan hebben we het alleen nog maar over de stikstofimpact gehad.


Wat met de CO²-uitstoot? Er wordt geen CO² gecapteerd, noch gepland, wat de negatieve impact op het lokale en bovenlokale (Vlaamse c.q. Belgische) leefklimaat danig versterkt.

De locatie is ook niet gelegen langs een geplande CO²-backbone en eventueel afgevangen CO² kan ook niet via het water worden verscheept.


Wat met de dioxine-emissies, die slechts tweemaal per jaar onafhankelijk moeten worden gecontroleerd?


Wat met de Pfas-emissies, want in regulier huishoudelijk en ermee gelijkgesteld bedrijfsafval zitten wel degelijk significante hoeveelheden met Pfas (forever chemicals…) verontreinigde afvalstoffen! Pfas wordt overigens in de Vlaamse milieuwetgeving voor afvalovens zelfs helemaal niet genormeerd.

Laten we ons dus massaal blijven verzetten tegen de gewraakte ISVAG-afvaloven door het indienen van een bezwaarschrift én door onze aanwezigheid op de informatievergadering van 13 september!


Comments


bottom of page