top of page

Rolt minister Demir opnieuw de rode loper uit?

De oude ISVAG-oven wordt door de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie op bedenkelijke wijze gereanimeerd.


In Gazet van Antwerpen en De Tijd van 29/10 vernemen we dat de Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie (GOVC) een gunstig advies heeft verleend voor het verder uitbaten gedurende een termijn van twee jaar van de gewraakte, oude ISVAG-oven te Wilrijk. Binnen die periode moet ISVAG opnieuw studies laten uitvoeren, die dan de basis moeten vormen voor de langetermijn-exploitatie te Wilrijk…

Omdat het ongunstig ANB-advies vaststelt dat de ISVAG-aanvraag zonder meer strijdig is met de direct werkende normen van het Natuurbehoudsdecreet (ontoelaatbare stikstofimpact op het VEN-gebied), had de GOVC zich eigenlijk zonder meer dit advies moeten eigen maken en bijgevolg ook een ongunstig koepeladvies moeten uitbrengen. Toch is dit niet gebeurd, wat veel zegt over de objectiviteit en de neutraliteit van deze ambtelijke adviescommissie. Dit betekent echter meteen ook een zoveelste argument (strijdigheid met direct werkende normen), dat in beroep door de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan worden gebruikt om een eventuele vergunning gebaseerd op dit erg controversiële GOVC-advies te vernietigen.

Hypocrisie-ten-top!

Indien de minister het GOVC-advies volgt, betekent dit helemaal niet dat er na afloop van deze termijn in Wilrijk geen afvalverbranding meer zal plaats vinden, maar wel dat ISVAG binnen deze termijn voor de zoveelste maal pogingen kan (en graag zal) ondernemen om aan te tonen dat het ANB-standpunt foutief is. En dat mocht een dezer pogingen slagen, het perspectief van opnieuw 20 jaar afvalverbranding te Wilrijk wel degelijk volledig overeind blijft.

Déjà-vu: In alle vorige vergunningsprocedures sinds de eeuwwisseling heeft ISVAG deze tactiek steeds met het grootste succes én met dank van de Vlaamse ambtenarij kunnen huldigen. Nu dreigt dit andermaal te gebeuren.

Wie kan überhaupt nog geloof hechten aan een neutrale en objectieve ambtenarij?

Toch geven we onze hoop niet volledig op dat de minister in de ISVAG-tactiek meegaat.

Het is dus duidelijk dat niemand zich mag laten ringeloren door deze beproefde ISVAG-tactiek. Indien er effectief een vergunning voor “maar” 2 jaar zou worden verleend, zal ons antwoord enkel kunnen bestaan uit een nieuw schorsings- of vernietigingsberoep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Met minder zullen de meer dan tweeduizend tweehonderd mensen die zich formeel tegen afvalverbranding in Wilrijk hebben verzet, nooit akkoord gaan.


Comments


bottom of page