top of page

Strategie ISVAG volledig mislukt

Op nauwelijks 72 uren tijd vergaarde de Aartselaarse MINAraad in totaal 706 bezwaarschriften tegen de verlenging van de vergunning van de oude afvaloven.

Van een uppercut gesproken...


De bedenkelijke ISVAG-strategie om zo min mogelijk tegenstand te krijgen voor het plan om in haar aftandse afvaloven nog minstens 20 jaar afval te verbranden tussen dichtbevolkte Aartselaarse en Wilrijkse woonwijken, is op een waar fiasco uitgelopen. De MINAraad had de omwonenden nochtans duidelijk gemaakt dat, door het feit dat het openbaar onderzoek in de volle vakantieperiode (komkommertijd) werd georganiseerd, het geen zin had om op te roepen massaal bezwaar tegen het ISVAG-plan in te dienen. Bovendien vergde het inhoudelijk onderzoek van het zoveelste ISVAG-dossier en de opmaak van het overigens bijzonder sterk gemotiveerde bezwaarschrift erg veel tijd, zodat nauwelijks nog tijd restte - amper 72 uren - om het bezwaarschrift in te dienen.


Desondanks werden via de MINAraad niet minder dan 706 bezwaarschriften ingediend! Dit naast de tientallen andere bezwaarschriften die rechtstreeks bij de Vlaamse overheid werden ingediend, w.o. de bezwaarschriften van de Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen, Natuurpunt en enkele politieke partijen.


Een (z)ware kaakslag dus voor de ISVAG-strategen. Een zoveelste collectieve uiting ook van het onverminderd onbuigzaam verzet tegen deze afvaloven, die reeds 45 jaar lang de gezondheid van ons omwonenden, in het bijzonder van de kwetsbaren onder ons, ondermijnt. Zoals overigens nog erg duidelijk in de ISVAG-versterkingsnota door de MER-deskundige werd bevestigd.



Theoretisch verdere procedureverloop


Zowel de gewijzigde ISVAG-plannen, de adviezen die aan de stad Antwerpen en aan de verschillende overheidsinstanties (OVAM, Vlaamse Milieumaatschappij, Vlaams Energie- en Klimaatagentschap, Agentschap voor Natuur en Bos, e.d.m.) werden gevraagd alsook de m.b.t. de ISVAG-plannen funeste inhoud van de ingediende bezwaarschriften moeten nu door de Vlaamse overheid worden behandeld. De GOVC maakt vervolgens een eigen advies op aan Vlaams minister voor Omgeving, Zuhal Demir, die vervolgens over de vergunningsaanvraag en het wijzigingsverzoek ten gronde zal moeten beslissen.


Hierbij moet de minister wèl in het achterhoofd houden dat wanneer in oktober de termijn van 6 maanden verstrijkt dat ISVAG van de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog afval mag verbranden, er door ons zal op toegezien worden - indien ISVAG op dat ogenblik niet over een nieuwe vergunning beschikt - dat alle verbrandingsactivi-teiten onmiddellijk worden stopgezet.

Boude voorspelling


De Vlaamse overheid heeft het verzoek van de gemeente Aartselaar afgewimpeld om i.v.m. het wijzigingsverzoek een eigen openbaar onderzoek met informatievergadering te organiseren én een gemeentelijk advies uit te brengen. De gemeente had immers opgemerkt dat het exploitatieterrein van ISVAG voor een (klein) stuk op Aartselaars grondgebied is gelegen en bovendien werd Aartselaar reeds eerder in de huidige vergunningsprocedure door de Vlaamse overheid wèl gevraagd een openbaar onderzoek te organiseren.


We vermoeden nu sterk dat hetzij de Vlaamse overheid zelf, hetzij minister Demir tot het inzicht zal komen dat het flagrant negeren van dit geheel terechte en gewettigde Aartselaars verzoek via de eerste de beste beroepsprocedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen als een boemerang terug zal komen. Wij durven er dan ook een lichte gok op wagen dat de gemeente Aartselaar binnen afzienbare tijd zal worden gevraagd een nieuw openbaar onderzoek te organiseren en een eigen advies uit te brengen. We zijn benieuwd!


コメント


bottom of page