top of page

Wat hebben ISVAG, INEOS en Vlaanderens grootste veebedrijf gemeen?

Antwoord: stikstofdepositie!


De storm rond het stikstofbeleid van de Vlaamse regering is nog lang niet gaan liggen. Aanleiding hiertoe is de beslissing om 41 rechtsgeldig vergunde landbouwbedrijven definitief te doen sluiten omwille van hun te hoge stikstofuitstoot op nabijgelegen natuurgebieden.


Waarom dit nieuwe stikstofbeleid niet geheel consistent is en aanleiding geeft tot breedvoerige discussies, tonen we aan door de jaarlijkse stikstofuitstoot van de ISVAG-oven te vergelijken met de stikstofuitstoot van het grootste Vlaams veebedrijf, een pluimveehouderij van 68.000 stuks uit West-Vlaanderen. Hierbij betrekken we ook de toekomstige stikstofuitstoot van de INEOS-fabriek die recent van Vlaamse milieuminister Zuhal Demir een omgevingsvergunning kreeg voor de bouw en de exploitatie van een ethyleenkraker in de Antwerpse haven.


Deze West-Vlaamse pluimveehouderij werd volgens het kabinet van de Vlaamse milieuminister samen met 2 andere veebedrijven als referentie gebruikt om te bewijzen dat de INEOS-fabriek alvast minder stikstof zal uitstoten dan dit pluimveebedrijf.

In een waarheidscheck op de website van de VRT-nieuwsredactie van 21 juni 2022 wordt echter aangetoond dat deze bewering niet correct is. Het VRT-nieuwsartikel leert ons dat een veebedrijf geen stikstofoxide uitstoot, maar uitsluitend ammoniak (NH³).


Dit in tegenstelling met een afvaloven of ethyleenkraker, waarbij wel stikstofoxide wordt uitgestoten, naast ammoniak.


Om een wetenschappelijk correcte vergelijking te maken, moet ammoniak omgezet worden naar (reactieve) stikstof. Want het is precies deze polluent die de naaste omgeving van de INEOS-fabriek, van ieder Vlaams veebedrijf, maar dus ook van de ISVAG-oven op negatieve wijze impacteert.


De omzetting ‘van ammoniak naar (reactieve) stikstof’ moet verplicht conform de volgende wetenschappelijke verdeelsleutel gebeuren (bron: David De Pue – ILVO):


  • de hoeveelheid stikstofoxide wordt resp. vermenigvuldigd met 14 en gedeeld door 46

  • de hoeveelheid ammoniak wordt resp. vermenigvuldigd met 14 en gedeeld door 17


Op basis van de maximale emissies van de 3 beschouwde bedrijven komen we tot de volgende resultaten:


INEOS: 168 ton stikstofoxide/jaar = 51,13 ton + 18 ton ammoniak/jaar = 14,82 ton

=> 66 ton (reactieve) stikstof/jaar


Grootste Vlaams pluimveebedrijf: 38,5 ton ammoniak

=> 31,71 ton (reactieve) stikstof/jaar


ISVAG (*): 148 ton stikstofoxide/jaar = 45,05 ton + 1,14 ammoniak/jaar = 0,94 ton

=> 46 ton (reactieve) stikstof/jaar.

(* project-MER hernieuwing ISVAG-oven – Sweco – tabel 7.31 p. 104/242 rev. 02)


Wij stellen dus vast dat de ISVAG-oven anderhalve keer zoveel stikstof uitstoot als het huidige grootste Vlaamse veebedrijf, hetzij het equivalent van een (mastodont)veebedrijf van bijna honderdduizend stuks pluimvee (98.644 kippen).

Daarnaast ook de vaststelling dat deze uitstoot gebeurt over het nabijgelegen Natura 2000-gebied van Fort 7 in Wilrijk.


Nu omwille van het Vlaams stikstofakkoord de uitbating van 41 vergunde Vlaamse veebedrijven moet worden stopgezet, die nochtans in vergelijking met de ISVAG-oven een veel geringere hoeveelheid stikstof over nabijgelegen natuurgebieden uitstoten, stelt zich uiteraard de prangende vraag wat de minister i.v.m. de ISVAG-oven zal beslissen.


De minister moet immers als gevolg van de vernietiging van de ISVAG-vergunning door de Raad voor Vergunningsbetwistingen, binnen de door de Raad vastgestelde termijn van 6 maanden (aflopend aanvang oktober) een nieuwe beslissing nemen.


De Aartselaarse MINAraad kijkt met bijzondere belangstelling uit naar deze beslissing en de invloed van het Vlaams stikstofakkoord hierop.


Temeer ook omdat ISVAG tot op vandaag steeds heeft geweigerd een meer performante stikstoffiltertechniek (katalytische deNOx-installatie) te gebruiken dan deze die in de huidige installatie aanwezig is (niet-katalytische deNOx). Terwijl precies de Aartselaarse MINAraad reeds meer dan 10 jaar geleden hiervoor is beginnen ijveren. Tevergeefs, zelfs tot op vandaag…


Wij zijn dus enorm benieuwd of al dan niet rekening zal worden gehouden met de hoge ISVAG-stikstofdepositie op het nabijgelegen Wilrijkse natuurgebied Fort 7!

Comments


bottom of page