top of page

ISVAG

Bezwaarschrift fase 2

Vlaamse overheid

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Koning Albert II-laan 20 bus 1

1000 Brussel

 

College van burgemeester en schepenen

Afdeling Omgevingsvergunningen

Grote Markt 1

2000 Antwerpen

 

College van burgemeester en schepenen

Baron van Ertbornstraat 1

2630 Aartselaar

 

 

Opmerkingen m.b.t. het dossier houdende de aanvraag van de Intercommunale Voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG) voor de bouw en de exploitatie van een nieuwe afvaloven te 2610 Wilrijk, Boomsesteenweg 1000, kadastraal gekend onder Antwerpen, 44e afdeling, sectie D met nummers 110F, 110G, 125G, 125M, 125N.

 

 projectnummer: OMV_2018095639

 

ccc

korte inhoud hieronder vermeld - klik hier voor de volledige tekst

1) Situering

I.A. FEITELIJKE EN PLANOLOGISCHE SITUERING
 

 1. De omgevingsvergunningsaanvraag van de Intercommunale Voor Slib- en Vuilverwijdering van Antwerpse Gemeenten (ISVAG) heeft betrekking op de bouw van een volledig nieuwe afvalverbrandingsoven, gelegen aan de Boomsesteenweg 1000 te 2610 Wilrijk. Het perceel staat kadastraal gekend onder Antwerpen, 44e afdeling, sectie D met nummers 110F, 110G, 125G, 125M en 125N.
 

De aanvraag heeft betrekking op de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven op een gedeelte van het perceel 110E, naast de oude afvalverbrandingsoven gesitueerd op de percelen 12G, 125M en 125N die zou afgebroken worden. De site wordt aangeduid als gebied voor gemeenshapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en als natuurgebied.

 

Daarnaast is de aanvraag eveneens gelegen binnen het GRUP “Afbakeningen grootstedelijk gebied Antwerpen”. De site valt evenwel buiten de deelgebieden waarvoor het GRUP voorschriften heeft bepaald. Het dichtstbijzijnde bestemmingsgebied is de golfsite ten zuidwesten van ISVAG. Deze site wordt aangeduid als gebied voor golfterrein en als natuurverwervingsgebied.

Vervolgens werd door de stad Antwerpen een plan opgemaakt voor twee bijkomende RUP’s ten noorden van de ISVAG-site, enerzijds het RUP “Oudebaan” en anderzijds het RUP “Ter Beke Zuid”. Beide zijn gericht op de (her)ontwikkeling van grootschalige detailhandel in het gebied. Hoewel de site van ISVAG buiten het gebied van deze RUP’s valt, heeft het RUP Ter Beke Zuid wel betrekking op voorliggende bouwplannen aangezien hierin wordt voorzien in een versmalling van de reservatiestrook die noodzakelijk is voor de realisatie van de aanleg en de ingebruikname van het warmtenet waarvoor de technische voorzieningen met voorliggend dossier worden aangevraagd.


 

2. De site is verder rechtstreeks gelegen langs de A12 en langs de grens met de gemeente Aartselaar. Meteen ten Noorden is een bedrijventerrein gelegen, met onder andere een IKEA-vestiging (zie gewestplan). Verder ten Noorden liggen de woonwijken van Wilrijk. Meteen ten Zuiden liggen de woonwijken van Aartselaar (zie gewestplan). Te zuidoosten loopt de Grote Struisbeek en in het zuidwesten is een waterzuiveringinstallatie gelegen. Verder liggen landbouwpercelen. Samengevat is de oven als volgt gesitueerd (zie ook hierboven):

 

 • op 170 m van een woongebied ander dan een woongebied met landelijk karakter;

 • op 850 m van een woongebied met landelijk karakter;

 • op 1350 m van een woonuitbreidingsgebied;

 • op 1000 m van een recreatiegebied;

 • op 300 m van een parkgebied.

 

3. De site is eveneens gelegen in ecologisch kwetsbaar gebied. Rondom de site zijn enkele beschermde natuurgebieden gesitueerd, elk met een belangrijke biodiversiteitswaarde.

 

 • Ten Noorden ligt het domein ”Fort 7” dat deel uit maakt van de historische fortengordels rond Antwerpen die erkend zijn als natuurreservaat en habitatrichtlijngebied. Noordoostenlijk ligt het natuurreservaat “Groen Neerland”.

 

 • Ten Zuiden van de site loopt de “Grote Struisbeek” en ligt het kasteeldomein “Cleydael” met bossen errond. Samen vormt deze natuur “het Kleidaal” dat aangeduid wordt als VEN-gebied. Daar waar de rivier verder langs het kasteel en het golfterrein Cleydael loopt, wordt de natuur beschreven als natuurverwervingsgebied.

 

 • Verder ten Zuiden liggen in het verlengde de boscomplexen Kleidael en Kerkeneinde. Ten Westen ligt het kasteeldomein Klaverblad, ook gekenmerkt door de aanwezigheid van waardevolle oude bossen.

 

 • Verder van de site liggen de habitatrichtlijngebieden van de Schelde en de Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent.

 

Daarnaast zijn er ook nog meerdere biologisch waardevolle gebieden  in de directe omgeving

4. Voorliggende vergunningsaanvraag betreft de bouw van een nieuwe afvalverbrandingsoven op de site waar nu reeds een afvalverbrandingsoven wordt uitgebaat. Er wordt vooropgesteld dat de oude oven zou ontmanteld worden zodra de nieuwe oven in gebruik kan genomen worden.

5. Wat de ligging betreft in functie van waterproblematieken, wordt in het bovenvermeld plan-MER van het RUP Ter Beke Zuid en het bijhorende plan-Mer wordt melding gemaakt van een technisch-hydrolische studie uitgevoerd in opdracht van Riolink en uitgevoerd door Sweco (2013-2014 met actualisatie in 2016) (stuk 2, pagina II.6). Er wordt duidelijk aangegeven dat de reden hiervoor gelegen is in het feit dat het industriegebied Terbekehof kampt met wateroverlast door de verharding van de vallei van de Struisbeek en de kam gelegen ter hoogte van de forten. De ISVAG-site is gelegen in het zuiden van dit probleemgebied. In de studie werden oplossingen naar voren geschoven voor een “robuust open watersysteem” waarbij bufferbekkens zouden geïnstalleerd worden, onder andere ten noord-westen van de ISVAG-site.

Vervolgens wordt opgemerkt dat ten noord-westen van de site een signaalgebied “benedenvliet A12” werd aangeduid. Er wordt geconcludeerd dat dit signaalgebied stroomopwaarts van de site gelegen is en ISVAG om deze reden geen invloed zou hebben op het gebied.

6. De toegang tot de site is uitsluitend mogelijk via autowegen die allemaal aansluiten op de A12. Ofwel rechtstreeks via de Boomsesteenweg (A12) ofwel via de Groenenhoek en de Cleydaellaan.

7. Ook is de site van ISVAG omgeven door historisch waardevolle gebieden. Onder meer de volgende gebouwen die erkend werden als onroerend erfgoed zijn in de onmiddellijke omgeving gelegen
 

 • Op ongeveer 300 meter ten noorden van ISVAG ligt het beschermde monument “Hof ter Beke”, hetgeen eveneens tezamen met de omgeving beschermd stas- of dorpsgezicht uitmaakt.

 • Ook de nijverheidsgebouwen “Arpic Engeneering” in de onmiddelijke omgeving van de site zijn als relict opgenomen op de inventaris van bouwkundig erfgoed.

 

8. Tenslotte is het architecturaal ontwerp van de nieuwe oven opmerkelijk. Het project omvat de bouw van een glazen constructie met een schouw die tot maar liefst 90 meter hoogt rijkt.

NewISVAGbynight.jpg

I.B. VERGUNNINGSHISTORIEK
 

De exploitatie van de ISVAG-verbrandingsoven(s) kent een omstreden vergunningsgeschiedenis. De voorbije decennia hebben de gemeente Aartselaar, omwonenden, diverse lokale adviesorganen, alsook milieu- en natuurverenigingen reeds geprotesteerd en bezwaren geformuleerd.

 

In bijlage het volledige bezwaarschrift met daarin een overzicht van de meest voorname acties die door de jaren heen reeds werden gevoerd tegen de aanwezigheid van deze verbrandingsinstallatie(s) in de nabijheid van de omliggende woonwijken

2) Bezwaren en opmerkingen

II.A. GESPLITSTE BEOORDELING VAN DE BETWISTE HERVERGUNNING VAN DE OUDE OVEN EN DE AANLEG VAN EEN NIEUW WARMTENET ENERZIJDS EN DE BOUW VAN DE NIEUWE OVEN ANDERZIJDS (“SAUCISSIONERING”)

(pagina 13)

II.B. DE VERGUNNINGSAANVRAAG IS MANIFEST STRIJDIG MET DE MILIEUHYGIENEREGELGEVING
II.B.1 Gebrek aan een onderzoek van de huidige milieutoestand (pagina 14)

II.B.1.1 Studie van VMM-IRCEL (pagina 15)
II.B.1.2 Gebrek aan lokale metingen (pagina 17)

II.B.2 Strijdigheid met het “Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval” (pagina 19)

II.B.2.1 Strijdigheid met de capaciteitsvereisten (pagina 20)

II.B.2.2 Strijdigheid met de afvalreductiedoelstellingen (pagina 21)

II.B.2.3 Strijdigheid met de mobiliteits- en bereikbaarheidsvereisten (pagina 24)

II.B.2.4 Strijdigheid met de EU Afvalrichtlijn en EU-afvalbeleidsdoelstellingen (pagina 25)

II.B.3.Gebrek aan een adequaat alternatievenonderzoek (pagina 26)

II.B.3.1 De gebruikte studies zijn niet actueel genoeg (pagina 28)

II.B.3.2 Geen reële alternatievenafweging (pagina 29)

II.B.4 Miskenning van effecten van emissies op de luchtkwaliteit (pagina 34)

II.B.5 Onaanvaardbare onzekerheid inzake biodiversiteitseffecten​ 

II.B.5.1 Effecten door verlichting (pagina 35)
II.B.5.2 Effecten door atmosferische emissies met verzuring en vermesting tot gevolg (pagina 38)

II.B.5.3 Lacune in de studie betreffende oppervlaktewater (pagina 38)

II.B.6 Strijdigheid met de verplichting tot het uitvoeren van een kosten-batenanalyse (pagina 40)
II.B.7 Strijdigheid met het grondwettelijk en Europees beschermde recht op een gezond leefmilieu (pagina 42)

II.C. DE VERGUNNINGSAANVRAAG IS EVENEENS MANIFEST STRIJDIG MET DE GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING

II.C.1. Ernstige schaalbreuk met de omgeving (pagina 45)

II.C.2. Disproportionele dichtheidsgraad (pagina 47)

II.C.3. Het project zorgt voor onaanvaardbare hinder (pagina 48)

II.C.4. Het project legt een hypotheek op het nabijgelegen beschermde dorpsgezicht (pagina 50)

3) Conclusie
 

Zowel wat het aspect milieu als het aspect stedenbouw betreft, moet vastgesteld worden dat het voorliggende project volledig onaanvaardbaar is. Daarenboven moeten ook de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de maatschappelijke verdedigbaarheid gezien de gigantische investeringen die zullen gedaan worden door een intercommunale.

De kostprijs wordt geraamd op 175 miljoen euro, zowat 40 miljoen euro meer dan de afvaloven/biostoomcentrale kost die de n.v. Bionerga momenteel bouwt in Beringen. Bovendien is Bionerga een zuiver privé-bedrijf, waardoor het kapitaal wordt verkregen van private partners-investeerders. In tegenstelling met ISVAG, waar het de belastingbetaler is die alle kosten moet ophoesten. Het gebrek aan een draagvlak bij de omwonende belastingbetalers mag en kan immers niet genegeerd worden.

Om deze redenen wordt gevraagd dat met bovenstaande bezwaren en opmerkingen ter dege zal worden rekening gehouden en dat de door de intercommunale ISVAG gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw en de exploitatie van een nieuwe afvaloven op de huidige locatie te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 1000, volledig zal worden geweigerd.

bottom of page