top of page

ISVAG diende aanvraag in voor nieuwe oven


Ondertussen heeft ISVAG de tweede omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw en exploitatie van de nieuwe verbrandingsoven.

Het openbaar onderzoek m.b.t. deze aanvraag wordt simultaan door de gemeente Aartselaar en de stad Antwerpen georganiseerd van 9 november 2018 t.e.m. 9 december 2018.

Alle info hieromtrent vindt u in deze bijlage.

We geven mee dat ISVAG ons thans confronteert met een schouwpijp van

100 meter hoog (de huidige ISVAG-schouwpijp is “maar” 60 meter hoog, de KBC-Boerentoren in Antwerpen is “slechts” 96 meter hoog…). De schouwpijp wordt geschrankt tegen een megalomaan gebouw, nl. een doorlopend verlichte stalen constructie met glazen schil en een hoogte van 67 meter (ter vergelijking: de Antwerpse politietoren op de Oudaan is 70 meter hoog…).

De kostprijs wordt geraamd op 175 miljoen euro, zowat 40 miljoen euro meer dan de afvaloven/biostoomcentrale kost die de n.v. Bionerga momenteel bouwt in Beringen. Bovendien is Bionerga een zuiver privé-bedrijf, waardoor het kapitaal wordt verkregen van private partners-investeerders. In tegenstelling met ISVAG, waar het de belastingbetaler is die alle kosten moet ophoesten.

ISVAG beoordeelt in zijn nieuwe vergunningsaanvraag de effecten op luchtkwaliteit, water, bodem, biodiversiteit, mobiliteit enz. als compleet verwaarloosbaar.

Als de huidige oven jaarlijks 150.000 ton afval verbrandt en de nieuwe oven 190.000 ton zal verbranden, dan lijkt ons het verhoogde aantal vervoersbewegingen toch duidelijk… Of vergissen wij ons?

 

Idem dito wat betreft impact op:

1- de hoeveelheid vervuilende

componenten die in de omgevings-lucht wordt uitgestoten: de meer performante deNox-installatie zal geen enkele impact hebben op de andere schadelijke verbrandings-componenten die door de afval-oven worden uitgestoten (de elektrofilter wordt zelfs niet meer geplaatst onder het mom van “energieverlies”). Bovendien zullen de uitlaatgassen van het significant toegenomen vrachtvervoer de omgevingslucht verhoudingsgewijs negatief belasten met stikstof- en roetdeeltjes;

2- het natuurgebied (VEN) waarin de oven deels wordt ingeplant, zou door ISVAG worden gecompenseerd met een zogenaamde “natuurpoel” tussen de nieuwe installatie en de A12.

Vraag van de dag: bestaan er kwetsbare diertjes en planten die immuun zijn aan 24/24u-blootstelling aan licht, rookgassen, geluid…?

3- de oven wordt opgericht nabij de Struisbeek. De Struisbeekvallei is een gebied dat voor een deel als effectief overstromingsgebied is aangeduid op de overstromingskaarten van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Aan de overkant van de A12, 50 meter in oostelijke richting, maakt het Vlaams gewest (Departement Omgeving) momenteel een Ruimtelijk Uitvoeringsplan op in en voor dezelfde Struisbeekvallei (het gebied tussen de A12 en de E19), waarmee verdere bebouwing en verharding definitief een halt wordt toegeroepen omdat de voorbije decennia alle gemeenten gelegen tussen de Schelde en de E19 regelmatig met bijzonder ernstige wateroverlast en overstromingen werden geconfronteerd.

Dit uiteraard bijzonder zinvolle planproces mocht evenwel niet worden uitgebreid naar precies het meest precaire deel van de Struisbeekvallei, nl. het gedeelte ten westen van de A12 (vanaf ISVAG) tot aan de Schelde te Hemiksem-Schelle.

Precies omdat dit dan zou conflicteren met de ISVAG-plannen?

 

Tot slot:

Alle andere argumenten die werden aangevoerd in het bezwaarschrift dat eerder dit jaar door meer dan 1.600 mensen werd ingediend tegen de door ISVAG gevraagde hervergunning van de bestaande oven, blijven uiteraard onverminderd gelden.

 

En nu?

De Aartselaarse MINAraad is momenteel volop bezig met het uitwerken van het nieuwe modelbezwaarschrift - U zal dit binnenkort zien verschijnen. Indien u graag alvast zelf uw eigen bezwaarschrift indient, kan dit vanaf vrijdag 9/11/18.

Wij hopen wederom op uw steun om zoveel mogelijk bezwaarschriften te kunnen indienen voor 9 december 2018!


bottom of page