top of page

Vanaf september 2021 blaast ISVAG de pijp uit!


Raad voor Vergunningsbetwistingen begraaft ISVAG

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft op 19 november 2019 met twee historische arresten geschiedenis geschreven:

...enerzijds werd het beroep van de omwonenden volledig ingewilligd door de verlenging tot 2025 van de milieuvergunning van de oude ISVAG-afvaloven te vernietigen. Hierdoor moet binnen een termijn van 4 maanden de Vlaamse milieuminister de verlengingsaanvraag van ISVAG opnieuw ten gronde beoordelen;

...anderzijds werd het beroep van ISVAG tegen de weigering van de vergunning voor de bouw en exploitatie van een nieuwe, nog veel grotere afvaloven definitief van de hand gewezen.

De jarenlange strijd van het Aartselaarse gemeentebestuur, van de duizenden inwoners van de gemeenten Aartselaar en de Neerlandwijk te Wilrijk tegen de vermaledijde, gewraakte ISVAG-oven, die sinds medio de jaren '70 hun gezondheid bedreigd, heeft eindelijk vruchten afgeworpen.

Hopelijk zijn de verliezers groot in hun verlies en leggen ze zich neer bij deze bijzonder goed gemotiveerde arresten. De Raad komt met haar arresten ook tegemoet aan de beleidsnota van de nieuwe Vlaams milieuminister Zuhal Demir en aan het Vlaams regeerakkoord, nl. dat zowel het afvalaanbod als de afvalverwerking in Vlaanderen tegen het jaar 2030 substantieel met 25% moet inkrimpen. Meteen ook zullen de Belgische klimaatdoelstellingen een stuk dichterbij komen.

Het is nu aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), die op basis van het materialendecreet het nodige moet doen om het ISVAG-afval na september 2021 elders te verwerken. De Indaver-ovens in de Antwerpse haven lenen zich hier uiteraard voor, zoals ook de nieuwe afvaloven van Bionerga in het Limburgs havengebied, die over enkele maanden operationeel wordt. Beide sites zijn bovendien per schip bereikbaar, een voordeel om de milieuimpact van het transport terug te dringen.

Tot slot is het wachten op het definitieve antwoord op de nieuwe ISVAG-afvaloven, nl. de duidelijk meerwaardige alternatieven die zijn ingediend naar aanleiding van de Request For Information (RFI). Eerstdaags zal door de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek het eindrapport aan de stad Antwerpen worden voorgesteld.

Het net heeft zich thans langs alle kanten gesloten rond de ISVAG-pijp, om ze in september 2021 definitief uit te blazen. Tot opluchting van de 20.000 omwonenden!

R.I.P. ISVAG

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page