top of page

Inzage RFI geweigerd door Stad Antwerpen


De Gemeente Aartselaar vroeg aan de stad Antwerpen inzage in de resultaten van de RFI (Request for Information) die de stad Antwerpen enkele weken geleden lanceerde om de alternatieve opties voor de nieuwe afvalverbrandingsoven op te vragen.

De bedrijfsdirecteur van de Stad Antwerpen weigerde ons inzage.

De weigering is gebaseerd op de uitzonderingsgrond voorzien in artikel II.36, §1, 7° van het Bestuursdecreet:

“§ 1. Als de aanvraag tot openbaarmaking betrekking heeft op bestuursdocumenten die milieu-informatie bevatten geldt, in afwijking van artikel II.34 en II.35, de volgende regeling.(…)

De overheidsinstanties, vermeld in artikel II.28, § 1, wijzen de aanvraag tot openbaarmaking af als ze van oordeel zijn dat het belang van de openbaarheid niet opweegt tegen de bescherming van een van de volgende belangen:(…)

7° het vertrouwelijke karakter van commerciële en industriële informatie, als die informatie beschermd wordt om een gelegitimeerd economisch belang te vrijwaren, tenzij degene van wie de informatie afkomstig is, met de openbaarheid instemt; (…)”

In de motivering wordt o.a. verwezen naar de commerciële en industriële informatie van en over de verschillende kandidaten, over de door hen toegelichte nieuwe technologie, de nieuwe locaties en de mogelijke negatieve invloed op toekomstige onderhandelingsposities.

De opgevraagde informatie is nochtans van cruciaal belang omdat het definitieve RFI-rapport (opgesteld door de VITO) bewijst - in tegenstelling met wat ISVAG steeds heeft beweerd - dat er voor de nieuwe ISVAG-oven wel degelijk meerdere, bovendien meerwaardige alternatieven bestaan zowel op het vlak van afvalverwerking als op het vlak van warmtenetvoeding.

Wat zijn onze volgende stappen?

Allereerst: een administratief beroep tegen het weigeringsbesluit bij de Vlaamse beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur, met als argumentatie:

1- Waarom werd een gedeeltelijke openbaarmaking (zonder de commerciële-industriële informatie van de indieners) niet overwogen?

2- De ingeroepen uitzonderingsgrond van artikel II.37, §1, 7° van het Bestuursdecreet wordt overruled door de bijkomende uitzondering betreffende emissies zoals vervat in artikel II.36, §2 van het Bestuursdecreet en het Verdrag van Aarhus. Artikel II.36, §2 van het Bestuursdecreet stelt immers uitdrukkelijk het volgende: “§ 2. Als de aanvraag betrekking heeft op bestuursdocumenten die informatie bevatten over emissies in het milieu, zijn de uitzonderingsgronden, vermeld in paragraaf 1, tweede lid, 1°, 2°, 5°, 7°, 9° en 11°, niet van toepassing. (…)

3- Het recht op openbaarheid is van openbare orde is en niet kan uitgesloten worden door privaatrechtelijke verbintenissen (de zogenaamde “non disclosure agreements”). Immers, dan zou elke overheid zich voortaan contractueel van de openbaarheid van bestuur kunnen uitsluiten…

à Uit persberichten (Gazet van Antwerpen) is gebleken, dat er reeds een openbaarmaking is geweest, waarbij de identiteit van 6 inschrijvers werd veropenbaard, wat tegelijk ook bewijst dat er toen reeds een eerste belangenafweging was gemaakt.

Nadeel van het beroep is evenwel de lange behandelingstermijn...

Vervolgens wordt bij de stad Antwerpen een nieuwe inzage-aanvraag ingediend waarbij

1- wordt geïnformeerd naar een nog specifieker document, bv. het definitieve RFI-rapport of een onderdeel ervan, bv. de managementsamenvatting;

2- wordt gesuggereerd de documenten gedeeltelijk openbaar te maken, in de zin dat de gepersonaliseerde informatie wordt onleesbaar gemaakt, maar waaruit wel duidelijk zou moeten blijken dat er finaal 3 alternatieven zijn weerhouden, die bovendien beter scoren op het vlak van rendement (vermeden C0²-emissies) en tal van andere milieu-aspecten (bereikbaarheid, mobiliteit, ligging nabij spoor-/waterwegen…), dit in vergelijking met de nieuwe ISVAG-afvaloven;

3- wordt gewezen op de argumentatie die wordt aangewend in de administratieve beroepsprocedure, nl. artikel II.36, §2 van het Bestuursdecreet (zie boven).

Wij herhalen dat de gevraagde informatie van de Request for Information van cruciaal belang is. En dit niet enkel omdat deze als bijzonder belangrijk argument moet worden opgenomen in ons bezwaarschrift maar ook omdat deze bewijst wat wij steeds hebben beweerd, namelijk dat er verschillende meerwaardige, veel klimaatvriendelijkere alternatieven bestaan voor de verwerking van het Antwerps afval en voor de voeding van de warmtenetten dan een nieuwe ISVAG-oven.

Wordt vervolgd...

 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page