top of page

Ongunstig advies College Aartselaar


Het College van burgemeester en schepenen van de gemeente

Aartselaar bracht een ongunstig advies uit op de omgevingsvergunningsaan-vraag van ISVAG.


Wij citeren uit het verslag:

"Om de diverse redenen, opgenomen in bijlage, een ongunstig advies te verlenen met betrekking tot de aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning van de O.V. ISVAG, gekend onder referentie van het omgevingsloket: OMV_2019109052, tot het bouwen van een nieuwe afvalenergiecentrale & sloop van de bestaande installaties met vegetatiewijzigingen te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Boomsesteenweg 1000, met percelen gelegen te 2610 Antwerpen en te 2630 Aartselaar, kadastraal gekend sectie A nummers 117A en 119L (Referentie Omgevingsloket: OMV_2019109055)"

Wij citeren uit de bijlagen als eindconclusie:

"Zowel wat het aspect milieu als het aspect stedenbouw betreft, moet vastgesteld worden dat het voorliggende project volledig onaanvaardbaar is. Daarenboven moeten ook de nodige vraagtekens geplaatst worden bij de maatschappelijke verdedigbaarheid gezien de gigantische investeringen die zullen gedaan worden door een intercommunale. Het gebrek aan een draagvlak bij de omwonende belastingbetalers mag en kan immers niet genegeerd worden. Tot slot blijkt uit de aanhef ten overvloede dat het RFI‐eindrapport duidelijk heeft aangetoond dat er voor de ISVAG‐referentie beduidend meerwaardige alternatieven bestaan. De vergunningsaanvraag kan dan ook niet anders dan integraal ongunstig worden geadviseerd."

Hierbij vindt u van het VITO rapport Request For Information:


 

De uitgever van deze tekst is de gemeentelijke milieuadviesraad, een onafhankelijk adviesorgaan, waarvan de stemgerechtigde leden, zoals statutair bepaald bij gemeenteraadsbeslissing van 28.01.2019, uitgesloten zijn van enig lokaal politiek mandaat. Meer info te verkrijgen via MINAraadAartselaar@gmail.com


bottom of page