top of page

aangepaste pagina - verzoek tot handhaving

Wij willen u bedanken

De pagina met het "verzoek tot handhaving" hebben we even offline gehaald.

We willen jullie in elk geval allemaal bedanken voor de talrijke mails, verstuurd naar de Afdeling Handhaving in Antwerpen.

Meer dan 250 sympathisanten hebben hier tijd voor vrijgemaakt, op minder dan 24 uur.

Met als gevolg?

Onze actie had als onmiddellijk gevolg dat heden ochtend een inspectie werd uitgevoerd bij ISVAG.

Volgens het antwoord van de Afdeling Handhaving (zie hieronder) behoort de aanleg van het warmtenet niet tot de geschorste vergunning. Dit antwoord wordt nog verder onderzocht door onze raadsheren. 

Door de onbegrijpelijke weigering van de ISVAG-voorzitter (districtsburgemeester) in de Wilrijkse districtsraadsvergadering van 5 december om uitleg te verschaffen over het voortduren van de werken aan/van het warmtenet op het exploitatieterrein, vonden wij het opportuun om de bal op deze manier verder aan het rollen te brengen.

Met de controle van de afdeling omgevingshandhaving tot gevolg.

We willen er ook nog wel even op wijzen dat het Europees Verdrag van Aarhus elke Europese staatsburger een absoluut recht op dergelijke concrete milieu-informatie gegeven.

Wie dit miskent, miskent niet alleen de Europese regelgeving maar meteen ook de grondwet.

Dus nogmaals: bedankt! Dit kon enkel maar met uw hulp!

Antwoord van de Afdeling Handhaving:

Beste,

 

Wij hebben uw verzoek goed ontvangen. De aanleg van het warmtenet buiten de bedrijfssite van ISVAG maakt geen deel uit van de geschorste vergunning waarvan sprake in uw verzoek. De scope van ons optreden beperkt zich bijgevolg tot de uitbating van het warmtenet binnen de bedrijfssite en de bijhorende installaties dewelke te vergunnen zijn overeenkomstig de bijhorende Vlarem-rubrieken.

 

We hebben op 10 december 2019 een inspectie uitgevoerd op het bedrijf. We hebben hierbij vastgesteld dat het bedrijf de verdere aanleg van het warmtenet heeft stopgezet. Het warmtenet is niet in exploitatie. De geplande stookinstallatie waarvan sprake in de geschorste omgevingsvergunning, is evenmin in exploitatie. De beslissing tot opschorting van de vergunning die dd. 29 mei 2018 in eerste aanleg aan het bedrijf werd toegekend, wordt met andere woorden gerespecteerd.

 

Desalniettemin hebben wij op 10 december 2019 aan de exploitant een raadgeving verzonden om de schorsing van de vergunning dewelke dd. 29 mei 2018 in eerste aanleg werd toegekend, te respecteren. Wij zullen in de toekomst blijvend toezien op de naleving van de geldige vergunningstoestand van het bedrijf.

 

Met vriendelijke groeten,

bottom of page